OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

Notice

제목 Exchange and Return

평점

작성자 sujipmihak (ip:)

작성일 2021-08-05

조회 2207

추천 추천

내용

입점사를 통한 주문건은 해당 입점사를 통하여 교환 및 반품 접수 부탁 드립니다.교환 및 반품 안내

- 교환 및 반품은 수령일로부터 7일 이내로 접수하신 상품만 가능합니다.

  (사전 접수 없이 일방적으로 보낸 상품은 반송 처리 됩니다.)

- 교환 및 반품 상품은 착용하지 않고 손상된 부분이 없어야 하며 상품 택을 제거하지 않고

  처음 받아보신 상태 그대로 보내주셔야 합니다.

  (보내드린 사은품 및 샵카드를 동봉하지 않을 경우 추가 비용이 발생할 수 있으니 유의 바랍니다.)

- 교환 및 반품 택배 접수는 CJ대한통운 온라인 예약 또는 1588-1255(CJ대한통운)으로 신청해주시면 됩니다.

- 수집미학은 CJ대한통운 택배를 이용하고 있으며 타사 택배를 이용하실 경우 반드시 선불로 이용해주셔야 합니다. 

- 모든 교환은 1회만 가능합니다.


RETURN ADDRESS : (07983) 서울시 양천구 목동서로57 현대파리지앙 1024호 / 070-4318-7055


교환 및 반품 배송비

단순 변심으로 인한 교환 및 반품 : 최초 배송비를 포함한 왕복 배송비는 고객님 부담입니다.

불량 또는 오배송으로 인한 교환 및 반품 : 왕복 배송비는 수집미학이 부담합니다.

(불량의 경우, 상품 확인 후 배송비가 확정됩니다.)


교환 배송비 : 6,000원

반품 배송비 : 6,000원 (부분 반품의 경우 3,000원)


교환 및 반품이 불가한 경우

상품 개봉 및 택 제거 등의 사유로 상품 가치가 상실 된 경우 교환 및 환불이 불가 합니다.


- 교환 및 반품이 불가능함을 따로 명시한 경우

- 고객님에 의한 상품, 라벨, 택 등이 멸실, 훼손 또는 오염되었을 경우

- 고객님의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 감소한 경우

- 교환/환불 요청이 상품을 수령한 날로부터 7일을 경과한 경우

- 주문 제작 및 기타 프로모션 상품은 단순 변심으로 인한 교환 및 환불 불가

- 제품 공정 과정 중 발생할 수 있는 사유에 대하여 주문 페이지에 미리 안내가 되어 있는 경우 불량으로 간주되지 않습니다.

첨부파일

비밀번호

삭제하려면 비밀번호를 입력하세요.

댓글 수정

비밀번호

내용

/ byte

EDIT CLOSE