OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

Notice

제목 Shipping Notice

평점

작성자 sujipmihak (ip:)

작성일 2022-04-21

조회 1525

추천 추천

내용

배송 안내

- 오전 10시 이전 주문건에 한하여 월, 수, 금 요일에 출고 됩니다.

- 주문 제작, 입고 지연 등의 사유로 배송이 지연될 수 있습니다.

- 주문 제작, 예약 배송 상품의 경우 

  배송준비중 > 배송보류중 > 송장입력 > 출고완료 순으로 배송이 진행됩니다


배송 방법 : CJ대한통운

배송 비용 : 3,000원 (10만원 이상 무료배송)

제주/도서산간지역일 경우 추가 비용 3,000원 발생

*네이버페이 구매의 경우 아래의 계좌번호로 별도 입금을 해주셔야 하며 입금 확인 후 출고가 진행됩니다.


ACCOUNT NUMBER : 우리은행 1005-804-017703 (김나영)


배송 기간 : 평균 1~3일 소요

대한통운 지역 터미널 상황에 따라 지연이 생길 수 있습니다.

첨부파일

비밀번호

삭제하려면 비밀번호를 입력하세요.

댓글 수정

비밀번호

내용

/ byte

EDIT CLOSE